"โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่" มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร
ให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน   มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
ใช้เทคโนโลยีสืบค้นความรู้ นำพาโรงเรียนและสังคมมุ่งสู่สังคมอาเซียน 
มุ่งเพียรดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
"ผู้เรียนอ่านหนังสือออกและอ่านคล่อง"
เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
"มีวินัย เคารพกฎกติกา มารยาทของสังคม"


  • จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและบุคลากร

  • จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  • ส่งเสริมผู้เรียนและบุคลากรนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบค้นข้อมูล สร้างสื่อการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  •  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  • จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนและบุคลากร นำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

  • นำโรงเรียนและชุมชนมุ่งสู่สังคมอาเซียน